Arkiv for 'Siste nytt'

NY HEIMESIDE.

Me er i gang med å lage ei ny nettside for barnehagen. I ein overgang vil begge sidene vere tilgjengelege.

Her er lenke til den nye nettsida vår:

http://tryggheimnarbo.barnehage.no

BRUKERUNDERSØKJING.

Tusen takk 🙂 for kjempeflott tilbakemelding på brukarundersøkjinga som me gjennomførte i november. Fleire av dykk har kanskje allereie sett resultatet i Jærbladet. Så langt eg kan sjå er det ingen barnehage i Time Klepp eller Hå som har så høg score på «Tilfredshet» som Tryggheim barnehage. Me toppar med 4,9 av 5 så tusen takk igjen til alle dykk foreldre som har gitt alle dei gode vaksne i barnehagen så god «kred» for det gode arbeidet dei gjer for barna dykkar kvar einaste dag.

ME HEIER PÅ OSS SJØLVE.


Se Tryggheim barnehage Nærbø sin film!
🙂

SØKJE BARNEHAGEPLASS?

Her finn de litt kort informasjon om barnehagen dersom de har lyst å søkje barnehage-plass for barnet/barna dykkar hjå oss.

Lenke til søkjeportal og meir informasjon om fristar m.m. finn du under fana «Barnehageplass».

De skal snart sende ifrå dykk det mest dyrebare de har; barnet dykkar, og me i barnehagen skal få den svært viktige og betrudde oppgåva å ta imot barnet.

Me ynskjer at me skal gjere dette på ein måte som får dykk foreldre til å føle dykk trygge på at barnet får den beste omsorga og at barnet dykkar òg opplever trygge , gode dagar hjå oss.

FØR BARNEHAGESTART I AUGUST.

  • Me inviterer alle foreldre til nye barn til eit foreldremøte ein gong i løpet av mai månad.
  • Barna vert inviterte til besøksdagar i juni månad.

På grunn av koronasituasjonen me fortsatt er i, og barnehagen er på GULT nivå, er det litt vanskeleg på det noverande tidspunkt å seie akkurat korleis dette vert organisert.

Ynskjet vårt er at barna skal få koma nokre gonger og bli kjent med barnehagen inne og ute samt barn og personal som skal vere på avdelinga.

Korleis dette vert løyst komande vår vil de få nærare beskjed om.

LITT AV KVART ANNA.

-MÅLTID: Barna har moglegheit for å få 3 måltid i løpet av dagen: frukost, lunsj og «mellemat» (jærsk ord for måltid før bøndene gjekk i fjoset om ettermiddagen). Dei treng ikkje ha med seg matpakke. Me serverer skive med diverse pålegg som makrell i tomat, leverpostei, smørjeostar, brun og gul ost, servelat, salami m.m. paprika og agurk. Me lagar havregrynsgraut til lunsj ein dag i veka og har frukostblanding m/biola til frukost to dagar i veka. Elles lagar me òg annan varm mat til lunsj men dette er litt opp til avdelingane å fast-setje på månadsplanane.

Me serverer òg frukt/grønnsaker i løpet av dagen.

-SØVN/KVILE: Barnehagen tilpassar seg kvart einskild barn sitt behov for kvile og søvn. Nokre barn treng ein liten kvil ei heil stund etter fyllte 3 år og då finn me moglegheit for dette. Elles har me eigne «utesoverom» som vert nytta av dei yngste barna.

Vogner må de foreldre ta med dykk og de har ansvar for at dei er etter føreskriftene når de leverer dei til barnehagen. (Tidlegare hadde barnehagen vogner men etter nokre år såg me at det fort var mugg i dei når dei vart ståande over tid).

-KLEDE: Foreldre har ansvar for å syte for at barna har tenelege klede både til varme, kalde og våte dagar. Godt om det ligg kledekift i garderobeskapet. Om det «knip» ein dag så har barnehagen alltid noko å låne bort. Bleier tek foreldre med sjølve men får beskjed når dei må ta med ny pakke.

-INNE-OG UTETIDER: Me er kjende for å vere mykje ute i løpet av dagen og me har eit stort, godt og oversikteleg uteområde. Barna på småbarnsavdelinga er ute på føremiddagen sidan dei har kvilen sin etter lunsj. Det hender ofte at dei er ute på ettermiddagen òg etter at alle er ferdige med kvilinga.

Dei andre avdelingane er ute både føremiddag og ettermiddag men i allefall ettermiddag.

Dei går ut ca 11.30 og er ofte ute til 16.30 dersom vèret tillet det.

-FØDSELSDAGS-FEIRING: Me markerer barnet sin fødselsdag så nær opp til fødselsdatoen som mogleg. Flaget heng ute når barnet kjem om morgonen og det heng bilete av barnet på døra. Er det fleire som er født same månad har me kanskje feiring for to barn saman. Dei vert gjort stas på og får bl.a. ha regien i samlinga. Me serverer frukt-salat, frukt-spyd, smoothie eller grønnsaker og dip.

-BEMANNING: Sjølv om me er ein privat barnehage må me fylja nasjonale rettningsliner for bemanning både når det gjeld pedagogar og anna personale. Dersom de vil vite meir om korleis me ligg an i forhold til barnehagane i kommunen kan de gå inn på denne lenka:

Nlm barnehagene AS Avd Tryggheim barnehage Nærbø – Barnehagefakta.no

I skrivande stund ligg det ikkje inne noko tal for «tilfredshet» men brukarundersøkinga som vart gjennomført i november 2020 viser 4,9 av 5 oppnåeleg.

-PEDAGOGISK INNHALD: Tryggheim barnehage er ein «Løvebarnehage» og skal feire 7-årsdag dette året. Me har stort fokus på sosialt samspel og bruker eit program som har namnet «Være sammen».

Barnehagen har ein kristen føremålsparagraf så Bibelforteljingar er sjølvsagt òg ein viktig del av det pedagogiske innhaldet.

Visjonen til NLM-barnehagane er: «Sammen om å sette verdifulle spor» og me vil sjølvsagt gjere alt for at barna sit att med nokre verdifulle spor når barnehagetida deira er over.

Me kan fylle dagane med mykje «opplegg» men det viktigaste er at dei vaksne på avdelingane er til stades i lag med barna, at dei viser at dei er glade i kvar einskild og at barnet betyr ein forskjell både for dei vaksne men ikkje minst for dei andre barna i gruppa.

IS-SKULPTURAR.

Nå har me hatt ein del dagar med minusgrader, og då tenkte me på Stjernene at det kunne vera kjekt å prøva å laga nokre is-skulpturar. Ungane fekk vera med å fylla plastglass med vatn og fjører, før me satte det på vent utanfor barnehagen til neste dag. Me var alle veldig spente på resultatet, men då me fekk sjå kor flott det blei, var ungane klare på at dette ville dei gjera meir av. Derfor har me tenkt å prøva oss på endå fleire is-skulpturar framover, bare på litt andre måtar. Men sjekk det flotte resultatet me fekk nå første gongen!

TUR I NÆRMILJØET.

Ein liten gjeng frå avd. Perlene er på tur i nærmiljøet. Tryggheimsskogen 🌲🌲🌳🌳er et populært turområde som vi ofte bruker.

TEMAUTSTILLING.

I februar månad har me hatt tema om Noah og arken. Tradisjonen tru enda me opp med ei utstilling iht temaet sjølv om den vart i ei litt anna utgåve enn vanleg. I koronatida har me blitt kreative så me laga «vindauge-utstilling». 27. og 28. januar var me klare til å ta imot besøk. Alt i alt var me svært nøgde med resultatet og foreldra som kom og såg var imponerte av alt barna hadde fått til. Det var heller ikkje feil at me vart velsigna med godt vintervèr begge dagane 🙂 EI KJEKK AVSLUTNING PÅ TEMAET.

ENDRINGAR I BARNEHAGELOVA.

Frå 01.01.2021 er det endringar i barnehagelova og dei fleste paragrafane har fått ny nummerering. Den viktigaste endringa gjeld barna sitt barnehagemiljø.

Ny mobbelov i barnehagen

Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye mobbeloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i regelverket for barnehagemiljøet?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

Her finn de meir utfyllande informasjon:

NY SØKJEPORTAL.

Hå kommune har fått ny søkjeportal. Alle som ynskjer endring i barnehagetilbodet frå hausten -21 må gjere dette i denne portalen. Det er bare dei av dykk som skal ha same tilbodet t.d. 3 dagar men ynskjer å endre vekedagane som kan gje melding om dette til styrar. Alt anna må gjerast via søkjeportalen.

Lenke til søkjeportalen: https://barnehage.visma.no/ha

GODT NYTT ÅR.

Eit annleis år med ei annleis avslutning vert «overskrifta» når me ser attende på 2020. Me er takknemlege for at me så langt har unngått korona-smitte med påfylgjande karantene og kanskje stenging. TAKK for at alle de foreldre har vore positive til alle smitteverns-rutinar som har «kome og gått» i løpet av månadane sidan mars. Me får halde ut ei stund til så håpar me at vaksineringa etterkvar gjer at me kan leve «normalt» att.

ME GLER OSS TIL DET 🙂