Sjølv om Tryggheim barnehage er ein privat barnehage er det lovfesta eit samordna opptak i kommunen.

Alle søknader om plass i barnehagen må difor registrerast i kommunen, og alle må søkje elektronisk.

SØKNADSFRIST 1. MARS

Denne fristen gjeld òg for endringar som  t.d. byte av barnehage, auke eller reduksjon av opphaldstid etc.

Her er lenka til søkjeportalen:  https://hag2.ist-asp.com/NO01119-pub