Me har no hatt nokre samlingar om bok 2. Denne boka møtar bornet to heilt grunnleggande følelsar; det å vera glad og å vera trist. Begge desse følelsane kan vera tilstade i bornet, og i oss alle, utan at me klarar å settja ord på dei. Boka prøvar å skapa ein åpning for kommuniksjon med bornet når det gjeld å beskriva gleda og å vera trist.

SAM_7073